INTRESSERAD?

 

           ( Utdrag ur stadgar paragraf 3.)

                                     

Medlemmar

 

Var och en som varit fast anställd, tjänstgjort vid KA2 Muldivision, har erlagt

årsavgift och somrespekterar föreningens målsättning

och stadgar äger rätt att bli medlem.

Även den som varit fast anställd vid FM, känner samhörighet med föreningen,

erlägger medlemsavgift och respekterar föreningens stadgar kan på styrelsens

framställan bli medlem.

 

 

Till hedersmedlem kan på styrelsens framställan kallas en person

som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens bästa.

 

Föreningen är skyldig att föra förteckning över sina medlemmar.

För mer infomation och intresseanmälan, kontakta Ulf Sejlert. ulf.sejlert@gmail.com